Privacybeleid

Deze Privacy Policy geeft informatie over hoe PESCHECK omgaat met uw persoonlijke gegevens, ook wel ‘persoonsgegevens’, in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). PESCHECK is een handelsnaam van de besloten vennootschap PESCHECK B.V. gevestigd te Capitool 10, 7521 PL te Enschede geregistreerd onder KvK nummer: 70886393 (verder: PESCHECK). Het Ministerie van Veiligheid en Justitie tezamen met de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft een vergunning afgegeven voor het verrichten van screenings werkzaamheden o.a. met bijzondere persoonsgegevens, onder POB #1551.

Waarom verwerkt PESCHECK persoonsgegevens?

Wanneer PESCHECK bijvoorbeeldeen screening uitvoert (background screening, pre-/in- /postemployment screening, kandidaat screening,een losse screening zoals een VOG aanvraag, digitaal ID verificatie óf een KYC uitvoert(‘Opdracht’) op verzoek van uzelf,  voor uzelf,verwerkt PESCHECK uw persoonsgegevens en is PESCHECK aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke.  

In het geval dat uw (toekomstige) werkgever, een uitzend- of detacheringsorganisatie, arbeidsbemiddelaar of een andere organisatie in brede zin PESCHECK verzoekt om een Opdracht. uit te voeren, is PESCHECK aan te merken als verwerker en verwerkt PESCHECK uw persoonsgegevens t.b.v. deze Opdracht. 

Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgrond verwerkt PESCHECK persoonsgegevens? 
PESCHECK verwerkt persoonsgegevens met het doel om uw Opdracht te verzorgen wanneer u daar zelf om verzoekt. Deze verwerking vindt plaats op grond van uw toestemming/verzoek. Uw Opdracht kunt u totdat de Opdracht is uitgevoerd intrekken. Let wel: het intrekken van uw Opdracht doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking.  Neem telefonisch, via chat of e-mail contact met ons op om beroep te doen op uw recht van verzet. De benodigde gegevens kunt u vinden onder de kop identiteit en contactgegevens PESCHECK’. 

In het geval dat uw (toekomstige) werkgever, uitzend- of detacheringsorganisatie, arbeidsbemiddelaar of een organisatie in brede zin PESCHECK de opdracht geeft om een Opdracht uit te voeren, verwerkt PESCHECK uw persoonsgegevens met het doel om aan deze opdracht te voldoen. De verwerking van uw persoonsgegevens is in dat kader gebaseerd op de rechtsgrond de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van een derden. Dit kan zijn uw (toekomstige) werkgever, uitzend- of detacheringsorganisatie, arbeidsbemiddelaar of een andere organisatie in brede zin. Het gerechtvaardigd belang van deze derden is om de integriteit van de gescreende persoon d.m.v. de uitkomsten van de screening te kunnen beoordelen, dan wel dat dit noodzakelijk is vanuit wet-en regelgeving. Denk hierbij aan sectoren waarin de VOG verplicht is óf Wwft van toepassing is. Neem telefonisch, schriftelijk of via de of e-mail contact met ons op om beroep te doen op uw recht van verzet. De benodigde gegevens kunt u vinden onder de kop identiteit en contactgegevens PESCHECK’. 

Welke persoonsgegevens verwerkt PESCHECK?
PESCHECK verwerkt bij het uitvoeren van de Opdracht de volgende persoonsgegevens, al naar gelang hoe uzelf of uw (toekomstige) werkgever, uitzend- of detacheringsorganisatie, arbeidsbemiddelaar of een organisatie, indien van toepassing, in brede zin de screening samenstelt:

  • CV-gegevens: NAW, geslacht, werk- en opleidingsgeschiedenis, e-mail adres, telefoonnummer; en
  • Identiteitsgegevens: Verificatie en kopie identiteitsdocument / rijbewijs, MRZ, BSN-nummer op oudere documenten, paspoortnummer/ID-kaartnummer, geldigheidsduur identiteitsdocument, nationaliteit, paspoortnationaliteit, geboortedatum en –plaats; 
    Let op: PESCHECK is niet gerechtigd uw BSN te verwerken. PESCHECK verzoekt u hierom uw BSN zwart te maken via deKopieID app van de Rijksoverheid 
  • Gegevens van Verklaring Omtrent Gedrag (‘VOG’): verificatie en kopie VOG-verklaring;
  • Gegevens omtrent werk- en opleidingsgeschiedenis: verificatie werk- en opleidingsgeschiedenis, eventueel opmerkingen van ex-werkgevers,
  • Financiële gegevens: onder meer; voorkomen in curatele register, insolventie-register, kredietwaardigheidsscore; andere bronnen zoals (gerechts)deurwaarders, incassobureau’s
  • Gegevens omtrent Eigen Verklaring Integriteit: gegevens omtrent de verhouding tussen particuliere financiële verplichtingen en inkomsten of vermogen, gegevens omtrent een eerder faillissement van betrokkene, gegevens omtrent schorsings- en ontslaggeschiedenis, gegevens omtrent enige nevenfuncties van betrokkene, gegevens omtrent de correctheid van de opgegeven opleidingsgeschiedenis en werkervaring, gegevens omtrent andere omstandigheden die betrouwbaarheid/deskundigheid en integriteit van Betrokkene in twijfel trekken, gegevens omtrent veroordelingen inzake misdrijf of economisch delict, gegevens omtrent Betrokkene als verdachte in een strafrechtelijke procedure terzake enig misdrijf of economisch delict;
  • Gegevens omtrent voorkomen in online bronnen: waaronder inbegrepen profielen van betrokkene op sociale media, berichten van of over betrokkene op nieuwsmedia en activiteit van betrokkene op internationale opsporingslijsten, blogs en forums; en
  • Gegevens omtrent aanvullende documenten die op verzoek van opdrachtgever worden verzameld, geverifieerd of gecontroleerd, bijvoorbeeld een loonstrook of geheimhoudingsverklaring.

Wie heeft toegang tot mijn gegevens?
De medewerkers van PESCHECK.Daarvoor formuleert PESCHECK duidelijke werkinstructies voor haar medewerkers. Daarnaast wordt de toegang tot de persoonsgegevens beperkt tot medewerkers die daadwerkelijk toegang moeten hebben tot de persoonsgegevens in het kader van het verzorgen van de Opdracht. Voor het uitvoeren van specifieke onderdelen van de screening of verifiëren, deelt PESCHECK enkel de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens met (sub)verwerkers (zie onderstaande lijst). Deze partijen werken conform hun eigen Privacy Policy en indien noodzakelijk heeft PESCHECK een zogeheten verwerkersovereenkomst/DPA gesloten.Na afronding van eenOpdracht brengt PESCHECK u en onze opdrachtgever tegelijkertijd op de hoogte van het screeningsrapport (‘PES Rapport’), indien van toepassing. KYC resultaten t.b.v. opdrachtgevers / VOG resultaten worden niet gedeeld, aangezien deze niet inzichtelijk zijn voor ons, danwel enkel bestemd zijn voor de opdrachtgever. 

Met welke partners worden persoonsgegevens gedeeld?
PESCHECK heeft met haar dataleveranciers overeenkomsten afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt met betrekking tot een juiste en veilige verwerking van uw persoonsgegevens. Partners van PESCHECK zijn: 

(SUB)VERWERKER  CHECK 
DATACHECKER 

PASSBASE 

ID Check 

ID Check 

DUO  Diplomacheck NL 
QUALIFICATION CHECK 

HEDD UK 

Diplomacheck buitenland 

Diplomacheck buitenland 

BKR  PEP, Sanctie 
SUPERCHECK BONITAT 

CREDENCE 

ACURIS 

Credit Check, DE, AT, CH 

Credit Check UK 

Due Dilligence 

FOCUM  Data Check NL 
RDW  Rijbewijs controle 
BIG – MINISTERIE VWS 

JUSTIS – MINITERIE J&V 

Diploma zorg 

VOG 

EDR  Credit Check NL 

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
Alle persoonsgegevens, worden uiterlijk na 24 maanden verwijderd of geanonimiseerd. Tenzij de opdrachtgever aannemelijk kan maken dat een langere bewaartermijn gerechtvaardigd is (bijv. in verband met een op diegene rustende wettelijke verplichting). Indien de Opdrachtgever een kortere termijn wenst, dan is dat uiteraard mogelijk. Gegevens-overdracht vanuit de API kunnen direct na oplevering worden verwijderd.Wilt u uw gegevens eerder verwijderen/anonimiseren? Neem dan gerust contact met ons op via [email protected].  

Afwijking: Alle persoonsgegevens die verwerkt worden door ons als zijnde Verwerkersverantwoordelijke worden na het indienen van een Opdracht door de aanvrager binnen zestig (60) dagen verwijderd. Wilt u uw gegevens eerder verwijderen/anonimiseren? Neem dan gerust contact met ons op via [email protected].  

Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens
U heeft het recht bij PESCHECK per schriftelijk verzoek in te dienen om inzage in welke persoonsgegevens er van u door PESCHECK worden verwerkt. Dit kan via [email protected]. Wanneer u van mening bent dat die persoonsgegevens niet of niet langer volledig zijn, kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren of te verwijderen, dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde.  

Bovendien wijzen wij u graag uitdrukkelijk op uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PESCHECK. Neem in dit geval direct telefonisch, schriftelijk of e-mail contact met ons op.

PESCHECK zal dergelijke verzoeken zo snel mogelijk inwilligen of u gemotiveerd toelichten waarom uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd. Wanneer u een verzoek indient, kan PESCHECK om aanvullende informatie vragen om uw identiteit vast te stellen. 

Wijziging van het Privacy en cookie statement
PESCHECK kan dit Privacy Policy aanpassen. Dat doet PESCHECK bijvoorbeeld als de wet of ons beleid wijzigt. PESCHECK raadt u daarom aan het Privacy Policy regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan de website. De laatste wijziging was op 05-07-2021. 

Vragen en klachten

Indien u vragen en / of klachten heeft over het Privacy Policy van PESCHECK of de manier waarop PESCHECK uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u contact opnemen met ons. De contactgegevens van PESCHECK zijn te vinden onder de kop ‘identiteit en contactgegevens PESCHECK’hieronder te vinden. 

Mocht u van mening zijn dat PESCHECK uw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze verwerkt en PESCHECK geen/onvoldoende gehoor geeft aan uw bezwaar of uw verzoek, dan kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Identiteit en contactgegevens PESCHECK
Capitool 10 
7521 PL Enschede (Nederland)  
[email protected]  
KvK: 70889363  

Identiteit en contactgegevens Privacy Officer voor gegevensbescherming PESCHECK
PESCHECK beschikt over een Privacy Officer (PO). De PO is bereikbaar via [email protected]

Voor uw veiligheid onze wetgeving & security partners