Privacybeleid

Deze Privacy Policy geeft informatie over hoe PESCHECK omgaat met uw persoonlijke gegevens, ook wel ‘persoonsgegevens’, in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’). PESCHECK is een handelsnaam van de besloten vennootschap PESCHECK B.V. Rigtersbleek-Zandvoort 10-1.07, 7521 BE, Enschede, KvK 70886393  (‘PESCHECK’). Het Ministerie van Veiligheid en Justitie tezamen met de Staatssecretaris van veiligheid en justitie heeft een vergunning afgegeven voor het verrichten van screenings werkzaamheden o.a. met bijzondere persoonsgegevens, onder POB #1551.

Waarom verwerkt PESCHECK persoonsgegevens?
Wanneer PESCHECK bijvoorbeeld een VOG aanvraag, background screening, pre-/in employment screening óf KYC uitvoert (‘Opdracht’) op verzoek van uzelf,  voor uzelf, verwerkt PESCHECK uw persoonsgegevens en is PESCHECK aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke. In het geval dat uw (toekomstige) werkgever, een uitzend- of detacheringsorganisatie, arbeidsbemiddelaar of een andere organisatie in brede zin PESCHECK verzoekt om een Opdracht. uit te voeren, is PESCHECK aan te merken als verwerker en verwerkt PESCHECK uw persoonsgegevens t.b.v. deze Opdracht.

Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgrond verwerkt PESCHECK persoonsgegevens? 
PESCHECK verwerkt persoonsgegevens met het doel om uw Opdracht te verzorgen wanneer u daar zelf om verzoekt. Deze verwerking vindt plaats op grond van uw toestemming/verzoek. Uw Opdracht kunt u totdat de Opdracht is uitgevoerd intrekken. Let wel: het intrekken van uw Opdracht doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking.

In het geval dat uw (toekomstige) werkgever, uitzend- of detacheringsorganisatie, arbeidsbemiddelaar of een organisatie in brede zin PESCHECK de opdracht geeft om een Opdracht uit te voeren, verwerkt PESCHECK uw persoonsgegevens met het doel om aan deze opdracht te voldoen. De verwerking van uw persoonsgegevens is in dat kader gebaseerd de rechtsgrond de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van een derden, namelijk uw (toekomstige) werkgever, uitzend- of detacheringsorganisatie, arbeidsbemiddelaar of een organisatie in brede zin. Het gerechtvaardigd belang van deze derden is om de integriteit van de gescreende persoon d.m.v. de uitkomsten van de screening te kunnen beoordelen.

Daarnaast verwerkt PESCHECK persoonsgegevens met het doel deze voor u beschikbaar te houden voor een volgende screening, zodat u niet nogmaals de gehele screeningsprocedure hoeft te doorlopen.

Welke persoonsgegevens verwerkt PESCHECK?
PESCHECK verwerkt bij het uitvoeren van de Opdracht de volgende persoonsgegevens, al naar gelang hoe uzelf of uw (toekomstige) werkgever, uitzend- of detacheringsorganisatie, arbeidsbemiddelaar of een organisatie, indien van toepassing, in brede zin de screening samenstelt:

 • CV-gegevens: NAW, geslacht, werk- en opleidingsgeschiedenis, e-mail adres, telefoonnummer; en
 • Identiteitsgegevens: Verificatie en kopie identiteitsdocument / rijbewijs, MRZ, BSN-nummer, paspoortnummer/ID-kaartnummer, geldigheidsduur identiteitsdocument, nationaliteit, paspoortnationaliteit, geboortedatum en –plaats;
 • VAR-gegevens: verificatie en kopie VAR-verklaring;
 • Gegevens van Verklaring Omtrent Gedrag (‘VOG’): verificatie en kopie VOG-verklaring;
 • Gegevens omtrent werk- en opleidingsgeschiedenis: verificatie werk- en opleidingsgeschiedenis, eventueel opmerkingen van ex-werkgevers,
 • Financiële gegevens: onder meer; voorkomen in curatele register, insolventie-register, kredietwaardigheidsscore; andere bronnen zoals (gerechts)deurwaarders, incassobureau’s
 • Gegevens omtrent Eigen Verklaring Integriteit: gegevens omtrent de verhouding tussen particuliere financiële verplichtingen en inkomsten of vermogen, gegevens omtrent een eerder faillissement van betrokkene, gegevens omtrent schorsings- en ontslaggeschiedenis, gegevens omtrent enige nevenfuncties van betrokkene, gegevens omtrent de correctheid van de opgegeven opleidingsgeschiedenis en werkervaring, gegevens omtrent andere omstandigheden die betrouwbaarheid/deskundigheid en integriteit van Betrokkene in twijfel trekken, gegevens omtrent veroordelingen inzake misdrijf of economisch delict, gegevens omtrent Betrokkene als verdachte in een strafrechtelijke procedure terzake enig misdrijf of economisch delict;
 • Gegevens omtrent voorkomen in online bronnen: waaronder inbegrepen profielen van betrokkene op sociale media, berichten van of over betrokkene op nieuwsmedia en activiteit van betrokkene op internationale opsporingslijsten, blogs en forums; en
 • Gegevens omtrent aanvullende documenten die op verzoek van opdrachtgever worden verzameld, geverifieerd of gecontroleerd, bijvoorbeeld een loonstrook of geheimhoudingsverklaring.

Wie heeft toegang tot mijn gegevens?
De medewerkers van PESCHECK. Daarvoor formuleert PESCHECK duidelijke werkinstructies voor haar medewerkers. Daarnaast wordt de toegang tot de persoonsgegevens beperkt tot medewerkers die daadwerkelijk toegang moeten hebben tot de persoonsgegevens in het kader van het verzorgen van de Opdracht. Voor het uitvoeren van specifieke onderdelen van de screening of verifiëren, deelt PESCHECK enkel de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens met subverwerkers. Met deze partijen heeft PESCHECK een zogeheten verwerkersovereenkomst gesloten. Na afronding van een Opdracht brengt PESCHECK u en onze opdrachtgever tegelijkertijd op de hoogte van het screeningsrapport (‘PES Rapport’), indien van toepassing. Bijvoorbeeld KYC resultaten t.b.v. opdrachtgevers / VOG resultaten worden niet gedeeld, aangezien deze niet inzichtelijk zijn voor ons, dan wel enkel bestemt zijn voor de opdrachtgever.

Met welke partners worden persoonsgegevens gedeeld?
PESCHECK heeft met haar dataleveranciers overeenkomsten afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt met betrekking tot een juiste en veilige verwerking van uw persoonsgegevens. Partners van PESCHECK zijn:

 • Mitek
 • DUO
 • Qualification Check
 • BKR
 • EDR
 • Supercheck Bonitat
 • Focum
 • RDW
  “Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over uw kredietwaardigheid. EDR gebruikt uw gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en contactgegevens. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.”
 • BIG – Ministerie CIBG
 • Adobe Document Cloud

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
Alle persoonsgegevens, worden uiterlijk na 12 maanden verwijderd of geanonimiseerd. Tenzij de opdrachtgever aannemelijk kan maken dat een langere bewaartermijn gerechtvaardigd is (bijv. in verband met een op he rustende wettelijke verplichting). Afwijking: Alle persoonsgegevens die verwerkt worden door ons als zijnde Verwerkersverantwoordelijke onder het label VOG-Aanvraag.nl worden na het indienen van een VOG-aanvraag door de aanvrager binnen zestig (60) dagen verwijderd. Wilt u uw gegevens eerder verwijderen/anonimiseren? Neem dan contact gerust contact met ons op.

Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens
U heeft het recht bij PESCHECK per schriftelijk verzoek in te dienen om inzage in welke persoonsgegevens er van u door PESCHECK worden verwerkt. Wanneer u van mening bent dat die persoonsgegevens niet of niet langer volledig zijn, kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren of te verwijderen, dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde. Bovendien wijzen wij u graag uitdrukkelijk op uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PESCHECK. PESCHECK zal dergelijke verzoeken zo snel mogelijk inwilligen of u gemotiveerd toelichten waarom uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd. U kunt uw verzoek schriftelijk sturen naar PESCHECK. Wanneer u een verzoek indient, kan PESCHECK om aanvullende informatie vragen om uw identiteit vast te stellen.

Wijziging van het Privacy en cookie statement
PESCHECK kan dit Privacy Policy aanpassen. Dat doet PESCHECK bijvoorbeeld als de wet of ons beleid wijzigt. PESCHECK raadt u daarom aan het Privacy Policy regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan de website. De laatste wijziging was op 15-05-2020

Vragen en klachten
Indien u vragen en / of klachten heeft over het Privacy Policy van PESCHECK of de manier waarop PESCHECK uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u contact opnemen met ons. De contactgegevens van PESCHECK zijn hieronder te vinden.

Mocht u van mening zijn dat PESCHECK uw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze verwerkt en PESCHECK geen/onvoldoende gehoor geeft aan uw bezwaar of uw verzoek, dan kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Identiteit en contactgegevens PESCHECK
Rigtersbleek-Zandvoort 10-1.07
7521 BE Enschede (Nederland)
085 – 060 8999 [email protected]
KvK: 70889363

Identiteit en contactgegevens Privacy Officer voor gegevensbescherming PESCHECK
PESCHECK beschikt over een Privacy Officer (PO). De PO is bereikbaar via [email protected]

Voor uw veiligheid onze wetgeving & security partners